Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Koncepcja nowego układu komunikacyjnego - I etap konsultacji

W związku z publikacjami medialnymi i dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców koncepcją nowego układu komunikacyjnego, poniżej prezentujemy pełne opracowanie firmy PTC Marcin Gromadzki, będące propozycją nowego przebiegu linii komunikacyjnych na terenie Lublina i Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Opracowanie zawiera poza koncepcją autorską firmy PTC i uwagami ZTM w Lublinie dodatkowo, zmodyfikowaną przez Wykonawcę koncepcję, uwzględniającą uwagi wniesione przez ZTM w Lublinie ( rozdział VI, będący wypadkową rozdziału IV i V). Tym samym rozdział VI jest tą właściwą częścią, którą na ten moment poddajemy konsultacjom z ośrodkami decyzyjnymi.

Proszę pamiętać, że nie jest to jeszcze wersja do wdrożenia, a jedynie do konsultacji społecznych, które zostały podzielone na dwa etapy.


I etap konsultacji zakłada wniesienie uwag i zebranie wniosków od ośrodków decyzyjnych czyli Radnych Rady Miasta i przedstawicieli Rad Dzielnic oraz innych środowisk opiniotwórczych, społecznych, m.in. organizacji zrzeszających miłośników komunikacji miejskiej.

Następnie, po uwzględnieniu opinii zgłoszonych od ww. podmiotów, zostanie przygotowana wersja koncepcji, która zostanie przekazana do szerokich konsultacji z mieszkańcami. Przewidujemy, że II etap konsultacji rozpocznie się z początkiem czerwca. O dokładnym terminie trwania i sposobie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, ZTM w Lublinie poinformuje oddzielnym komunikatem.

Ostateczny kształt nowego układu połączeń do wdrożenia, ZTM w Lublinie chciałby wypracować do końca czerwca, tak by przez wakacje możliwe było wykonanie nowych rozkładów jazdy, które planujemy, że mogłyby wejść w życie od września br. Jednak ostateczny termin wprowadzenia zmian będzie uzależniony od przebiegu konsultacji społecznych.

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE

MAPA Z PRZEBIEGIEM LINII


Jednocześnie przypominamy, że Gmina Lublin otrzymała na realizację tzw. projektów "miękkich" czyli nieinwestycyjnych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Wysokość dofinansowania wynosi 90%. Są to bardzo preferencyjne warunki, gdyż wkład własny Gminy wyniósł jedynie 10%.

W ramach powyższego projektu, w IV kwartale 2014 r. zostały przeprowadzone, największe jak do tej pory, badania transportowe. Objęły one bowiem swoim zasięgiem nie tylko teren Gminy Lublin, ale także 13 gmin ościennych wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Badania były etapem czysto operacyjnym i polegały m.in. na przeprowadzeniu ankiet, policzeniu pasażerów czyli uzyskaniu danych.

Kolejny etap zakładał opracowanie koncepcji na podstawie uzyskanych wyników w ramach przeprowadzonych badań. Wykonawca wyłoniony w przetargu - firma PTC Marcin Gromadzki, miał za zadanie wykonanie opracowania zawierającego:

-  koncepcję układu linii podmiejskich Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - koncepcja uwzględniająca obecny układ komunikacyjny oraz rozbudowę układu dróg w obszarze LOF w latach 2015-2020.
-  podstawową i rozszerzoną koncepcję optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie

Koncepcja podstawowa miała uwzględniać obecny układ komunikacyjny oraz rozbudowę sieci trakcji trolejbusowej, planowej do zrealizowania w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie do połowy 2015 r. Z kolei koncepcja rozszerzona, będąca uzupełnieniem koncepcji podstawowej, miała uwzględniać dalszą rozbudowę sieci trakcji trolejbusowej w latach 2015 (II poł.) - 2020, budowę dworca zintegrowanego w rejonie Dworca Gł. PKP oraz układu drogowego planowanego do budowy w tym okresie.
Wstecz