Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Uprawnienia gminne

UPRAWNIENIA GMINNE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH  
ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych

 

pkt Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych. Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie.
1 Dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat. Dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport lub oświadczenie opiekuna.
2 Uczniowie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz uczniowie, działających na terenie Gminy Lublin, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz artystycznych szkół, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub artystycznej działającej na terenie Gminy Lublin, wydana według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury.

3 Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Lublin: uczęszczający do publicznych szkół podstawowych  oraz do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz do artystycznych szkół, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub artystycznej zamieszkującego na terenie Gminy Lublin, wydana według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury.

4 Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia. a) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 
b) orzeczenie zespołu orzekającego niepełnosprawność lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
5 Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi od 16 do ukończenia 26 roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy(I, II, III grupa inwalidzka) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem. a) ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury*, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością 
b) zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, Zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej, wg wzoru ustalonego przez ZTM w Lublinie. Zaświadczenie ważne jest na okres wskazany przez wystawcę, lecz nie dłużej niż na 1 rok od daty rozpoczęcia zajęć.
6 Towarzyszący osobom niepełnosprawnym wymienionym
w pkt 4 i 5 (z wykluczeniem osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, częściowej niezdolności
do pracy, III grupa inwalidzka) opiekun, któremu prawo
to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w pkt 4 i 5 (tj. po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej. Tożsame uprawnienie przysługuje również opiekunom towarzyszącym osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 26 rok życia (z wykluczeniem osób
z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, III grupa inwalidzka).
a) zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową dla opiekuna ucznia o wzorze: MI-1/2002
b) zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie,po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność podopiecznego, zaświadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej, według wzoru ustalonego przez ZTM w Lublinie. Zaświadczenie na okaziciela wydawane
w 1 egzemplarzu ważne jest na okres wskazany przez wystawcę, lecz nie dłużej niż na 1 rok od daty rozpoczęcia zajęć.
7 Osoby, które ukończyły 65 rok życia. Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby.
8 Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności.
9 Osoby odznaczone Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina. Legitymacja Zasłużonego dla Miasta Lublina.
10 Osoby słabowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka). Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument stwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze wskazanym symbolem niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
11 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:
- kobieta, która oddała co najmniej 15 litrów krwi,
- mężczyzna, który oddał co najmniej 18 litrów krwi.
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości.
12 Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem tożsamości.
13 Funkcjonariusze Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych. Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie.
14 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.  
15 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas pełnienia obowiązków służbowych. Identyfikator wydany przez ZTM w Lublinie.
16 Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie podczas pełnienia obowiązków służbowych. Legitymacja służbowa ZTM w Lublinie.
17 Pracownicy MPK Lublin Sp. z o.o. w czasie przejazdu środkami MPK zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Legitymacja służbowa MPK Lublin Sp. z o.o.
18 Pasażerowie wszystkich linii komunikacyjnych w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu. Ważny dowód rejestracyjny (uprawnia do przejazdów jedną osobę).
19 Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca
2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.).
Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „ działacza opozycji antykomunistycznej
i osoby represjonowanej
z powodów politycznych”.
20 Osoby, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).
 21  Weterani i weterani poszkodowani.  Legitymacja weterana lub Legitymacja weterana poszkodowanego wg wzoru określonego przez właściwego Ministra Obrony Narodowej, właściwego Ministra Spraw Wewnętrznych lub Prezesa Rady Ministrów.
22 Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Identyfikator wolontariusza wg wzoru określonego z ZTM.
Uprawnienie przysługuje organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM na 14 dni przed terminem zbiórki wniosku o wydanie identyfikatorów.

 Symbole legitymacji: MEN-I/3-N; MEN-I/4-N; MEN-I/5; ART/101/n, Art/103/n

 

Uprawnienia gminne do przejazdów ulgowych

 

pkt Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający uprawnienie
1 Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i policealnych (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury.
2 Emeryci. Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości.
3 Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym,czyli całkowicie niezdolne do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub lekkim czyli częściowo niezdolne do pracy (dawna III grupa inwalidzka). Dokument potwierdzający umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności.
4 Uczestnicy studiów doktoranckich. Legitymacja uczestnika studiów doktoranckich.
5 Uczniowie i studenci zagranicznych szkół średnich i wyższych do ukończenia 26 roku życia. Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card).

 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin nr 921/XXIX/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

 
Wstecz