Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Wysokość opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej

Zarządzenie nr 14/2017
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej


Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 3 oraz § 5 pkt 14 Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (stanowiącego załącznik do uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. zmienionego uchwałą nr 571/XXVII/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., i uchwałą nr 54/VII/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz uchwała nr 36/II/2014  z dnia 23 grudnia 2014 r.) w związku z art. 33a ust. 3 – 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. 2015. 915 j.t. ze zm.) oraz § 2 i § 3 uchwały nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r., poz. 2074) oraz Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie ustalonego Zarządzeniem Nr 21/5/2017 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 12 maja 2017 r. zarządzam, co następuje.

§1

Opłata dodatkowa wynosi:
1. za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 160,00 zł;
a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli  – 96,00 zł;
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 112,00 zł;
2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 128,00 zł;
a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 76,80 zł;
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 89,60 zł;
3. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 480,00 zł.

§2

1. Opłata manipulacyjna wynosi 10,00 zł – za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd i opłaty dodatkowej dokonywane w przypadku gdy w terminie 7 dni od daty przejazdu pasażer przedstawi w ZTM ważny imienny bilet okresowy albo dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie okazał kontrolerowi podczas przejazdu.
2. Wzór pobrania opłaty manipulacyjnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 47/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych ZTM w Lublinie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2017 r.
Wstecz