Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Instrukcja Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego

Zarządzenie nr 021.ZTM-14/2019
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
z dnia 7 maja 2019r.


w sprawie Instrukcji Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego

Na podstawie przepisów § 6 ut.1, § 7 ust. 1 lit. a), b) w związku z § 2 i § 5 pkt. 8, pkt 14 Statutu Jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie”, zmienionej uchwałami Rady Miasta Lublin nr 571/XXVII/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., 54/VII/2011 z dnia 24 lutego 2011r., 36/II/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. oraz w związku z art. 16 i art. 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983), art. 8 pkt 2), 3), art. 15 ust. 1 pkt 3 e), pkt 11), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.), w celu usprawnienia organizacji dystrybucji, sprzedaży i kontroli biletów oraz w celu udzielenia informacji w zakresie stosowania Karty Biletu Elektronicznego wydaję Instrukcję Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO
- obowiązuje od dnia 7 maja 2019r.

§1
Stosowana dla potrzeb niniejszej Instrukcji terminologia:

1) ZTM, ZTM w Lublinie - rozumie się przez to Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wykonujący funkcje organizatora lubelskiej komunikacji miejskiej.
2) Dystrybutor - podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż Biletów elektronicznych (na podstawie stosownej umowy z ZTM) za pośrednictwem własnych automatów, terminali w POK lub sklepu www
3) Karta - jest zbliżeniową kartą z pamięciowym układem elektronicznym. Karta jest nośnikiem Biletów Elektronicznych uprawniających do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM oraz innych usług w tym elektronicznego zapisu wpłaconych przez Posiadacza Karty środków umożliwiających płatność za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie (SPP). Karta jest własnością ZTM, użyczana jest pasażerom, na podstawie złożonego przez nich Wniosku i może występować, jako:
3.1. Karta imienna (spersonalizowana) w postaci:
a) Karty Biletu Elektronicznego (KBE) - może z niej korzystać wyłącznie osoba, której dane widnieją na Karcie,
b) Karty Biletu Rodzinnego (KBR) – mogą z niej korzystać pojedynczo bądź wspólnie wszystkie osoby, których dane widnieją na Karcie – dotyczy KBR z biletami rodzinnymi zakodowanymi na nich przed wejściem w życie Uchwały Nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2017 r.
3.2. Karta na okaziciela (KnO) niespersonalizowana - może być używana przez wielu użytkowników, nie wymaga złożenia Wniosku o jej wydanie.
3.3. Lubelska Karta Turysty – wydawana przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, karta stanowiąca nośnik danych elektronicznych specjalnych ofert turystyczno-kulturalnych dla odwiedzających miasto Lublin (Pakietów) występująca w opcji z biletem turysty.
4) Elektroniczna Legitymacja Studencka/Elektroniczna Legitymacja Doktorancka (ELS/ELD) – legitymacja studencka/doktorancka wydana przez uczelnię, która emituje ELS/ELD przystosowane do kodowania Biletów okresowych. Może być wyłącznie nośnikiem Biletów okresowych.
5) Kodowanie - dokonywanie elektronicznego zapisu na Karcie lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/ Doktoranckiej.
6) Bilet Elektroniczny – dokument przewozu występujący w formie elektronicznej uprawniający do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat oraz przepisami regulującymi korzystanie z pojazdów lubelskiej komunikacji miejskiej. Występuje, jako:
a) Bilet okresowy imienny – kodowany jest na Kartach imiennych oraz na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich/Doktoranckich (KBE, ELS/ELD).
b) Bilet jednoprzejazdowy/czasowy – kodowany jest na KBE, KnO.
Bilet jednoprzejazdowy/czasowy jest biletem na okaziciela, stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu.
c) Bilet rodzinny – kodowany jest wyłącznie na KBE.
d) Bilet okresowy na okaziciela – kodowany na wszystkich rodzajach Kart oraz
na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich/Doktoranckich (KBE, ELS/ELD, KnO), stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu.
e) Bilet Turysty – kodowany wyłącznie na Lubelskich Kartach Turysty w ramach oferowanych pakietów, stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu.
7) Automat biletowy (Automat) – stacjonarny terminal samoobsługowy umożliwiający m.in. samodzielny zakup biletów w tym kodowanie Biletów okresowych.
8) Kasownik Dwufunkcyjny biletów elektronicznych i papierowych (Kasownik Dwufunkcyjny) - znajdujące się w pojeździe komunikacji miejskiej urządzenie elektroniczne służące do skasowania Biletów jednoprzejazdowych/czasowych/turysty, odczytania zawartości Karty, ELS/ELD, sprawdzenia ważności Biletów Elektronicznych, kodowania na Kartę biletów zakupionych wcześniej za pośrednictwem sklepu www .
9) BOK – Biuro Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
10) POK – Punkty Obsługi Klienta prowadzące sprzedaż Biletów Elektronicznych.
11) PSB – prowadzony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie własny Punkt Sprzedaży Biletów (POK).
12) Paragon – wydruk z terminala kodującego (w tym także Automatu biletowego), potwierdzający kodowanie Biletu Elektronicznego. Wydruk zawiera datę i godzinę transakcji, ilość, rodzaj Biletu Elektronicznego, oznaczenie Punktu sprzedaży i numer Karty, kod i opis zakodowanego Biletu Elektronicznego, jego cenę, datę początku i końca ważności Biletu okresowego (paragon z Automatu może zawierać wyłącznie datę końca ważności biletu).
13) Paragon fiskalny – wydruk z kasy fiskalnej, potwierdzający dokonanie zapłaty za zakupiony Bilet Elektroniczny.
14) Wniosek – formularz, wypełniany w celu uzyskania Karty lub umożliwienia kodowania Biletu Okresowego na ELS/ELD. Wniosek można pobrać w PSB, na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu oraz w wybranych POK wskazanych na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu.
15) Wniosek o ustalenie prawa do Biletu Rodzinnego – formularz, wypełniany w celu uzyskania Biletów Rodzinnych przez osoby uprawnione, zgodnie Uchwalą nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami. Wniosek o wydanie Biletu Rodzinnego można pobrać w PSB oraz na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu.
16) Wniosek reklamacyjny - formularz wypełniany w celu złożenia reklamacji w związku z utratą Karty, jej niedziałaniem, zniszczeniem bądź koniecznością aktualizacji danych osobowych na niej zawartych. Wniosek reklamacyjny można pobrać w PSB..
17) POR - Punkt Obsługi Reklamacji dystrybutora biletów prowadzącego sprzedaż za pośrednictwem Automatów oraz sklepu www, przyjmujący reklamacje dotyczące niewłaściwego przebiegu transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem automatów bądź sklepu www, dotyczących nabywania dostępnych tam biletów. Adresy POR poszczególnych dystrybutorów dostępne są w Automacie, na stronie internetowej sklepu www oraz na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu.
18) Sklep www - platforma internetowa, pełniąca funkcje Punktu sprzedaży biletów w formie elektronicznej.
19) Potwierdzenie dokonania transakcji w sklepie internetowym – wygenerowana przez system sklepu www (w formie możliwej do wydrukowania przez klienta) informacja zawierająca potwierdzenie zakupu biletu za pośrednictwem sklepu www zawierająca min. unikalny identyfikator transakcji.

§2
Informacje ogólne

1. Użytkownik może posiadać w danym czasie tylko jeden aktywny imienny nośnik biletów elektronicznych (KBE, ELS, ELD).
2. Pierwsza Karta wydawana jest Użytkownikowi bezpłatnie.
3. Wniosek o wydanie Karty lub przystosowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można pobrać w PSB, wybranych POK wskazanych na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu lub wypełnić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.ztm.lublin.eu .
4. Do realizacji przyjmowane są wyłącznie Wnioski zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę przyjmującą Wniosek, upoważnioną przez ZTM do weryfikacji Wniosków.
5. Niekompletny lub błędnie wypełniony Wniosek nie stanowi podstawy do wydania Karty.
6. Karty oraz ELS/ELD personalizowane są w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dostarczeniu wniosku do ZTM.
7. Nieodebrane Karty podlegają komisyjnemu zniszczeniu wraz z Wnioskami i załączonymi do nich zdjęciami po upływie 3 miesięcy od daty ich personalizacji.
8. Karta jest ważna przez okres 10 lat od daty jej personalizacji.
9. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać).
10. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
11. W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty lub zmiany danych osobowych widocznych na Karcie, duplikat Karty wydawany jest w PSB po uprzednim wypełnieniu wniosku reklamacyjnego i wniesieniu opłaty manipulacyjnej.
12. Zmiana danych osobowych niepowodująca konieczności wymiany Karty (np. zmiana adresu) odbywa się w PSB po wypełnieniu wniosku reklamacyjnego i złożeniu, pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia potwierdzającego zakres zamian. Aktualizacja w tym przypadku jest bezpłatna.

§3
Składanie wniosku i wydawanie Karty

A. Karta imienna – Karta Biletu Elektronicznego - (KBE)

1. W celu otrzymania Karty Biletu Elektronicznego należy:
a) złożyć osobiście w PSB lub wybranych POK poprawnie wypełniony Wniosek wraz z dołączonym do niego aktualnym zdjęciem o wymiarach 2,5 x 3,0 cm.
b) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji danych wpisanych na wniosku.
2. W przypadku złożenia wniosku drogą internetową należy:
a) dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 25 x 30 mm i rozdzielczości 300 dpi.,
b) autoryzować (poprzez kliknięcie) przesłany na adres mailowy wpisany we wniosku
w wiadomości zwrotnej generowanej automatycznie przez ZTM link aktywacyjny. Przesłane, lecz nieautoryzowane Wnioski będą usuwane po upływie 7 dni od daty otrzymania Wniosku, co będzie równoznaczne z niezłożeniem Wniosku,
c) zgłosić się do PSB nr 1 wraz z dokumentem tożsamości.
3. Za osobę niepełnoletnią Wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera Kartę rodzic lub opiekun prawny dziecka, okazując pracownikowi POK dokument potwierdzający fakt sprawowania nad niepełnoletnim opieki. W przypadku osób, które ukończyły 13 lat dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
4. Wnioskodawca odbiera Kartę imienną osobiście w PSB lub POK, w którym złożył Wniosek, po okazaniu dokumentu tożsamości.
5. Dopuszcza się możliwość odbioru Karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wnioskodawcę.

B. Karta na okaziciela

1. Karta na okaziciela wydawana jest w PSB lub Biurze Strefy Płatnego Parkowania, a jej wydanie następuje bezpłatnie w chwili zakupu Biletu okresowego na okaziciela, lub w chwili zakupu Elektronicznych Biletów Jednoprzejazdowych/Czasowych na łączną kwotę minimum 50 zł, bądź też doładowania na nią środków umożliwiających dokonanie płatności za parkowanie pojazdu w SPP.
2. Na Karcie na okaziciela może być zakodowany Bilet okresowy na okaziciela oraz środki umożliwiające dokonanie płatności za parkowanie pojazdu. Nieokazanie Biletu okresowego na okaziciela podczas kontroli biletów, wyklucza złożenie reklamacji od wystawionego wezwania do zapłaty.
3. Karta na okaziciela nie podlega reklamacji, z wyłączeniem reklamacji dotyczącej jej wady technicznej.

C. Karta Turysty
Karta wydawana wyłącznie przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną (LROT) oraz Autoryzowane i Partnerskie punkty sprzedaży w ramach sprzedaży Pakietów (specjalnych ofert turystyczno-kulturalnych) zgodnie z zasadami ustalonymi przez LROT.

 

§4
Zasady aktywacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej, jako nośnika biletów komunikacji miejskiej.

1. W celu przystosowania (aktywacji) ELS /ELD, jako nośnika Biletu okresowego należy:
a) złożyć poprawnie wypełniony Wniosek w PSB lub drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.ztm.lublin.eu. Wniosek podlega weryfikacji przez upoważnionego pracownika,
b) w przypadku złożenia wniosku drogą internetową należy autoryzować (poprzez kliknięcie) przesłany na adres mailowy wpisany we wniosku, w wiadomości zwrotnej generowanej automatycznie przez ZTM, link aktywacyjny. Przesłane, lecz nieautoryzowane Wnioski będą usuwane po upływie 7 dni od daty otrzymania Wniosku, co będzie równoznaczne z niezłożeniem Wniosku,
c) zgłosić się do PSB nr 1 wraz z Elektroniczną Legitymacją Studencką/Doktorancką,
d) udostępnić Elektroniczną Legitymację Studencką/Doktorancką, która jest weryfikowana przez pracownika PSB pod kątem możliwości przystosowania, jako nośnika Biletów Okresowych.
2. Gdy ELS/ELD z powodu wady technicznej nie może być przystosowany do zakupu biletów komunikacji miejskiej konieczne jest wydanie Karty. Wydanie Karty w tym przypadku jest bezpłatne.

§5
Zasady kodowania biletów

A. Bilety Okresowe/ Bilety na okaziciela oraz Bilety jednoprzejazdowe/ czasowe
1. Na Karcie można równocześnie zakodować dwa różne Bilety okresowe i/lub dwa różne rodzaje Biletów jednoprzejazdowych/czasowych.
2. Kodowanie odbywa się w POK, za pośrednictwem Automatów biletowych, których lokalizacja wskazana jest na stronie www.ztm.lublin.eu lub za pośrednictwem Kasowników Dwufunkcyjnych (po wcześniejszym zakupie biletu za pośrednictwem Sklepu www).
3. Kodowanie opłaconych za pośrednictwem Sklepu www biletów odbywa się we wskazanych na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu:
a) POK/PSB,
b) Automatach biletowych,
c) Kasownikach Dwufunkcyjnych z zastrzeżeniem, że Kodowanie biletu opłaconego za pośrednictwem sklepu www możliwe jest wyłącznie na Kartę, na której wcześniej zakupiony był jakikolwiek inny bilet w tradycyjnym punkcie sprzedaży (Automat biletowy, POK, PSB). W celu zakodowania biletu Użytkownik wybiera na ekranie kasownika przycisk: „DOŁADOWANIE BILETU INTERNETOWEGO” a następnie umieszcza Kartę w szczelinę zlokalizowaną z boku szarego pola kasownika. Bilet w Kasowniku Dwufunkcyjnym zakodować można przez kolejnych 7 dni licząc od kolejnego dnia po jego zakupie.
4. W celu zakupu Biletu:
a) w POK/PSB - pasażer przekazuje Kartę pracownikowi punktu oraz informuje go o rodzaju, ilości biletów a w przypadku biletu okresowego także o okresie jego ważności.
b) Za pośrednictwem Automatu biletowego – kodowanie Użytkownik przeprowadza samodzielnie umieszczając Kartę w odpowiednio oznaczonym na urządzeniu miejscu, a następnie wykonuje wszystkie polecenia pojawiające się w interfejsie Automatu.
5. Każdorazowo po zakodowaniu Biletu Elektronicznego w POK/PSB/Automacie biletowym wydawany jest Paragon. Użytkownik Karty/ELS/ELD ma obowiązek zweryfikować zgodność danych znajdujących się na Paragonie z żądanym Biletem okresowym.
6. Potwierdzeniem dokonania zapłaty za Bilet Elektroniczny zakupiony w POK jest Paragon fiskalny, który stanowi podstawę składania ewentualnych reklamacji.
7. Bilet okresowy można zakupić w przedsprzedaży, z maksymalnie trzymiesięcznym wyprzedzeniem czasowym.
8. Termin, ilość i rodzaj zakodowanych Biletów Elektronicznych można sprawdzić przy pomocy kasownika dwufunkcyjnego umieszczonego w każdym pojeździe komunikacji miejskiej, terminala kodującego w POK, PSB, BOK lub w Automacie, a także za pośrednictwem strony www.ztm.lublin.eu.
9. Z biletu opłaconego za pośrednictwem sklepu www, można korzystać od czasu zakodowania go przez Użytkownika na Karcie/ELS/ELD. Sposób kodowania za pośrednictwem Kasowników Dwufunkcyjnych szczegółowo opisany jest w Instrukcji Użytkowania Kasowników Dwufunkcyjnych.
10. Kodowanie Biletów jednoprzejazdowych /czasowych odbywa się w POK lub za pośrednictwem Automatów biletowych, których lokalizacja wskazana jest na stronie www.ztm.lublin.eu
11. W celu zakupu Biletów jednoprzejazdowych /czasowych w POK pasażer przekazuje Kartę pracownikowi POK oraz informuje go o rodzaju i ilości żądanych biletów.
12. Każdorazowo po zakodowaniu Biletu jednoprzejazdowego/czasowego wydawany jest Paragon.
13. Użytkownik Karty ma obowiązek sprawdzić zgodność danych znajdujących się na Paragonie z terminala z żądanym Biletem Jednoprzejazdowym/Czasowym.
14. Potwierdzeniem dokonania zapłaty za Bilet jednoprzejazdowy/czasowy zakupiony w POK jest paragon fiskalny.
15. Rodzaj i ilość zakodowanych na Karcie Biletów jednoprzejazdowych/czasowych można sprawdzić przy pomocy kasownika dwufunkcyjnego umieszczonego w każdym pojeździe.

B. Bilety rodzinne
1. W celu Kodowania Biletu rodzinnego należy złożyć w PSB Wniosek o ustalenie prawa do Biletu Rodzinnego oraz okazać dokumenty to potwierdzające (tj. potwierdzenie stałego zamieszkiwania rodziny na terenie gminy Lublin oraz fakty posiadania min. czwórki dzieci np. dowody osobiste opiekunów, skrócone akty urodzenia dzieci lub ich legitymacje szkolne/studenckie, orzeczenie o niepełnosprawności). Okazane dokumenty podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez pracownika PSB przyjmującego ww. Wniosek.
Warunkiem Kodowania Biletu rodzinnego jest posiadanie przez danego członka rodziny imiennej Karty Biletu Elektronicznego lub innego nośnika dopuszczonego przez ZTM w Lublinie. Kodowania dokonać można wyłącznie w PSB.
2. Wszystkie egzemplarze biletu rodzinnego przysługujące danej rodzinie wydawane są na jednakowy okres ważności.
3. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej przysługuje wydany dla niego egzemplarz Biletu Rodzinnego.
4. Termin ważności Biletu rodzinnego można sprawdzić przy pomocy kasownika dwufunkcyjnego umieszczonego w każdym pojeździe, terminala kodującego w POK, PSB, BOK lub w Automacie.

C. Bilety turysty
1. Bilety turysty kodowane są wyłącznie w ramach Pakietu specjalnych ofert turystyczno-kulturalnych zgodnie z zasadami ustalonymi przez LROT.
2. Biletów turysty nie można zakupić w innych, niż wskazanych przez LROT Autoryzowanych punktach sprzedaży (aktualna lista punktów znajduje się na stronie: www.lublincard.eu).
3. Termin ważności Biletu turysty można sprawdzić przy pomocy kasownika dwufunkcyjnego umieszczonego w każdym pojeździe.
4. Szczegółowe zasady korzystania z Lubelskiej Karty Turysty w tym zasady zakupu Pakietów, posługiwania się Kartą oraz reklamacji określa dodatkowy Regulamin Lubelskiej Karty Turysty.

§6
Zasady kodowania środków umożliwiających dokonanie płatności za parkowanie pojazdów w SPP

1. Środki umożliwiające dokonanie płatności za parkowanie pojazdów w SPP zakodować można
w Biurze SPP na dowolnej Karcie.
2. Osoba nieposiadająca wydanej wcześniej Karty, która chce zakupić doładowanie środków umożliwiających dokonanie płatności za parkowanie pojazdów w SPP, w chwili dokonywania takiego zakupu otrzymuje bezpłatnie Kartę na okaziciela.
3. Kwoty doładowań na Kartę środków umożliwiających dokonanie płatności za parkowanie pojazdów w SPP w tym kwotę minimalną upoważniającą do wydania Karty na okaziciela ustala operator SPP.
4. Zakodowane na Karcie środki umożliwiające dokonanie płatności za parkowanie pojazdów
w SPP wykorzystane mogą być do uregulowania płatności w dowolnym parkomacie funkcjonującym w ramach SPP w Lublinie.
5. Szczegółowe zasady korzystania z Karty dla sektora obsługującego SPP w tym zasady kodowania doładowań, realizacji płatności w parkomatach oraz reklamacji w tym zakresie określa dodatkowy regulamin, dostępny w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

§7
Zasady korzystania z Karty/Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej

1. Z Karty/ELS/ELD z zakodowanym na niej Biletem okresowym imiennym może korzystać wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na Karcie/ELS/ELD.
2. Z Karty z zakodowanymi na niej Biletami jednoprzejazdowymi/czasowymi może korzystać osoba, której dane zostały zapisane na Karcie, a także podróżująca z nią osoba, dla której skasowany został bilet zapisany na Karcie.
3. Z Karty/ELS/ELD z zakodowanym Biletem okresowym imiennym ulgowym może korzystać osoba, której dane zostały zapisane na Karcie//ELS/ELD i posiada stosowne uprawienie.
4. Karta/ELS/ELD bez zakodowanego na niej ważnego Biletu okresowego, sam Paragon ani fakt opłacenia Biletu elektronicznego za pośrednictwem Sklepu www nie upoważniają do korzystania z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM.
5. Zakodowane na Karcie Bilety jednoprzejazdowe/czasowe bez ich skasowania na dany przejazd oraz sam Paragon nie upoważniają do korzystania z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM.

§8
Zasady kontroli biletów okresowych/ jednoprzejazdowych/czasowych/turysty
w komunikacji miejskiej

1. Kontrolę Biletów Elektronicznych zakodowanych na Karcie/ELS/ELD mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez ZTM.
2. Pasażer podczas kontroli okazuje Kartę/ELS/ELD kontrolerowi, w sposób umożliwiający sprawdzenie ważności Biletu Elektronicznego.
3. Kontroler sprawdza za pomocą czytnika zawartość Karty/ELS/ELD pasażera w tym ważność biletu Elektronicznego oraz to czy dana Karta nie znajduje się na liście kart zablokowanych.
4. Podczas przeprowadzania kontroli Kontroler ma prawo wezwać pasażera do okazania dokumentu tożsamości, a w przypadku korzystania przez niego z ulgowego Biletu Elektronicznego również dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.
5. W przypadku gdy pasażer posługuje się imienną Kartą wydaną bez zdjęcia, zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument tożsamości ze swoim zdjęciem i okazać go podczas kontroli biletów razem z Kartą.
6. W przypadku, gdy pasażer posługuje się imienną Kartą wydaną na jego nazwisko, na której zostały zakodowane Bilety jednoprzejazdowe/czasowe, które skasował dla siebie jak i dla osoby
z nim podróżującej, musi o tym fakcie powiadomić kontrolera.
7. Kontroler ma prawo podczas kontroli zatrzymać i przekazać do wyjaśnienia ZTM imienny nośnik (Kartę/ELS/ELD), w przypadku stwierdzenia, że:
a) posługuje się nią pasażer, który nie jest do tego uprawniony,
b) Karta jest zablokowana.
W takim przypadku pasażerowi nakłada się właściwą opłatę dodatkową.

§9
Zasady reklamacji

1. Podstawę reklamacji stanowi okazanie Paragonu fiskalnego lub Paragonu generowanego przez Automat, a w przypadku biletu zakupywanego za pośrednictwem sklepu www. Potwierdzenia dokonania transakcji potwierdzającego zakup danego Biletu Elektronicznego.
2. Paragon fiskalny lub Paragon generowany przez Automat zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie znajdujących się na nim informacji nie może być podstawą reklamacji.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakodowanego w POK biletu z żądanym pasażer ma prawo złożyć reklamację wyłącznie w tym POK, w którym został zakupiony ww. bilet w okresie do końca pracy punktu sprzedaży w dniu zakupu, po okazaniu Paragonu fiskalnego. Nieprawidłowo zakodowany bilet może być zamieniony na inny: za dopłatą, (gdy wartość nowego jest wyższa niż zakupionego pierwotnie) bądź ze zwrotem różnicy w cenie, (gdy wartość nowego jest niższa niż zakupionego pierwotnie). W przypadku reklamacji dotyczących zakupu biletów jednoprzejazdowych/czasowych może być ona przeprowadzona wyłącznie, gdy żaden
z zakupionych w pakiecie biletów nie został wcześniej skasowany.
4. W przypadku konieczności zmiany zakodowanych danych np. nr linii w przypadku biletu na 1 linię lub terminu ważności Biletu okresowego, nieskutkujących zmianą wartości transakcji pasażer ma prawo złożyć reklamację w BOK lub PSB. Korekta dokonywana jest po pozytywnym rozparzeniu wniosku.
5. W przypadku niewłaściwego przebiegu technicznej transakcji realizowanej przez Automat, np.: zatrzymania Karty lub karty płatniczej, braku realizacji transakcji pomimo jej opłacenia, niewłaściwego obciążenia rachunku przy realizowaniu płatności kartą płatniczą, niewydania lub błędnego wydania reszty, niewydania Paragonu czy Paragonu fiskalnego, pasażer ma prawo złożyć reklamację u operatora Automatu za pośrednictwem POR.
6. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną, uniemożliwiającą zakodowanie bądź odczytanie zakodowanego na niej Biletu można bezpłatnie wymienić w PSB po wypełnieniu Wniosku reklamacyjnego, dostępnego w PSB .
7. Utratę Karty lub ELS/ELD z zakodowanym na niej ważnym Biletem Elektronicznym należy niezwłocznie, pisemnie zgłosić w PSB . Karta/ELS/ELD utracona zostaje zablokowana po uprzednim wypełnieniu Wniosku reklamacyjnego. Zablokowanie Karty/ELS/ELD uniemożliwia odczyt zakodowanych biletów.
8. ZTM nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Karty/ELS/ELD przez osobę nieupoważnioną, po utracie Karty/ELS/ELD przez jej właściciela do chwili zgłoszenia tego faktu w PSB.
9. Odtworzenie Biletów jednoprzejazdowych/czasowych zakodowanych na Karcie w przypadku wydania duplikatu Karty nastąpić może najwcześniej następnego dnia roboczego od zgłoszenia faktu jej utraty w PSB.
10. Reklamacje dotyczące transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem sklepu www w zakresie: poprawności numeru KBE/ELS/ELD, rodzaju biletu rozpatrywane są przez POR.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz § 2 ust.11, wydanie nowej Karty wymaga złożenia Wniosku reklamacyjnego oraz uiszczenia kosztów stanowiących równowartość poniesionych przez ZTM kosztów, wynikających z czynności związanych z personalizacją nowej Karty.
12. Zasady reklamacji doładowań środków umożliwiających dokonanie płatności za parkowanie pojazdów w SPP opublikowane są w stosownym Regulaminie dostępnym w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.
13. Zasady reklamacji działania Lubelskiej Karty Turysty opublikowane są w regulaminie Lubelskiej Karty Turysty.

§ 10
Wykorzystanie Karty do innych usług

1. Wykorzystanie Karty do usług/akcji realizowanych przez inne podmioty-organizatorów (w tym kodowanie na niej danych bądź ich odczytywanie) wymaga uzgodnienia i akceptacji pomiędzy podmiotem-organizatorem a ZTM.
2. W przypadku wykorzystania Karty do usług innych niż bilety komunikacji miejskiej w Lublinie, za realizację czynności dokonywanych na Karcie bądź za pośrednictwem Karty odpowiada podmiot realizujący te usługi.
3. Wykorzystanie Karty do innych usług, nie wyklucza i nie zagraża korzystaniu z Karty, jako nośnika biletów komunikacji miejskiej w Lublinie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Instrukcja Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego, czy jej zmiany, podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZTM w Lublinie, oraz w PSB.
2. Traci moc Instrukcja Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego, ogłoszona Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie Instrukcji Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego
3. Postanowienia niniejszej Instrukcji Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego stosuje się od dnia ogłoszenia również w stosunku do spraw wszczętych a niezakończonych na podstawie dotychczas obowiązującej Instrukcji.

Wyświetl Zarządzenie_nr_021.ZTM-14/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Wstecz