Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Wyciąg z Regulaminu kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej wykonujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia pisanedużą literą mają następujące znaczenie:

 
Regulamin – niniejszy regulamin kontroli dokumentów przewozu osób w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie,
2. Bilet - dokument potwierdzający wniesienie opłaty za przewóz osób w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie,
3. ZTM lub Zarząd –Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,
4. Przewoźnik - podmiot wykonujący przewozy w lokalnym transporcie zbiorowym na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie,
5. Kontroler – osoba upoważniona przez Dyrektora ZTM do kontroli Biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonujących przewozy na zlecenie Zarządu,
6. Prawo przewozowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
7. Uchwała w sprawie opłat za usługi przewozowe – należy przez to rozumieć Uchwałę nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ewentualnie w przypadku jej zmiany kolejne Uchwały w tym samym zakresie,
8. Uchwała w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej - Uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego, ewentualnie w przypadku jej zmiany kolejne Uchwały w tym samym zakresie,
9. Kontrola Biletów – kontrola dokumentów przewozu osób wykonywana na zlecenie ZTM,
10. Druk opłaty dodatkowej – druk ścisłego zarachowania, potwierdzenie uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w czasie kontroli biletów
11. WDZ- Wezwanie do zapłaty – druk ścisłego zarachowania, wystawiany przez kontrolera biletów pasażerowi, który odmówił uiszczenia opłaty dodatkowej w czasie kontroli biletów
 
§ 3
 
1.Kontrola Biletów w pojazdach przewoźników wykonujących przewozy w lokalnym transporcie zbiorowym na zlecenie ZTM, odbywa się na podstawie art. 33a Prawa przewozowego.
2. Wartość opłaty za przejazd oraz uprawnia gminne do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie ZTM określa Uchwała w sprawie opłat za usługi przewozowe.
3. Wartość opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej za przejazd bez ważnego Biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu określa się na podstawie Uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej.
 
§ 4
 
Kontrola Biletów prowadzona jest według następujących zasad:

1.podstawowym zadaniem kontroli jest sprawdzenie, czy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne Bilety oraz dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
2. kontrola prowadzona jest w zespołach przynajmniej 3 osobowych lub większych, w godzinach funkcjonowania komunikacji miejskiej (w tym nocnej).
3. kontrola prowadzona jest w pojeździe: będącym w ruchu, na przystankach autobusowych,
4. kontroler wykonuje czynności kontrolne w pojeździe. Dokończenie czynności kontrolnych poza pojazdem jest możliwe na wniosek lub za zgodą pasażera w przypadku, gdy ustalono w pojeździe tożsamość pasażera, u którego stwierdzono brak ważnego biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
5. kontroler przystępując do kontroli oraz w trakcie jej przeprowadzania, bezwzględnie musi posiadać umieszczony w miejscu dobrze widocznym dla pasażera ważny identyfikator, zgodnie z art. 33a Prawa przewozowego. pasażer jest zobowiązany wręczyć Kontrolerowi Bilet oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów, w celu ich szczegółowego obejrzenia i weryfikacji,
6. w przypadku stwierdzenia u pasażera:
 
a) braku ważnego Biletu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu,
c) posługiwania się Biletem niezgodnie z zasadami korzystania z biletów jednorazowych, czasowych, elektronicznego biletu okresowego, biletów rodzinnych, biletów okresowych i na okaziciela,
           
Kontroler uprawniony jest do pobrania gotówką właściwej należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej wystawiając jako pokwitowanie przyjęcia wpłaty Druk opłaty dodatkowej, albo wystawia druk wezwania do zapłaty należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej.
7. wystawiony po uiszczeniu wpłaty Druk opłaty dodatkowej gotówkowej lub druk Wezwania do zapłaty stanowią odpowiednik biletu jednorazowego i upoważniają pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem w ramach kursu, podczas którego miała miejsce kontrola,
8. kontroler uprawniony jest do zatrzymania za pokwitowaniem Biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz innych dokumentów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały podrobione lub przerobione, umieszczając stosowną adnotację na Wezwaniu do zapłaty,
9. w celu ustalenia tożsamości pasażera, Kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku bądź odmowy okazania tego dokumentu, Kontroler wręcza pasażerowi do wypełnienia protokół ustalenia danych personalnych. Kontroler ma obowiązek na odwrocie protokołu wpisać rysopis pasażera. Kontroler w takim przypadku może zweryfikować dane personalne podane przez kontrolowaną osobę za pośrednictwem Policji.
10. w przypadku gdy pasażer, u którego stwierdzono brak ważnego Biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, odmawia zapłacenia należności, a także niemożliwe jest ustalenie jego tożsamości, Kontroler ma prawo wezwania Policji lub innego uprawnionego organu porządkowego celem ustalania tożsamości tego pasażera.
11. w przypadku odmowy podpisu i/lub pobrania wezwania do zapłaty kontroler dokonuje odpowiedniego wpisu na Wezwaniu.
12. kontroler jest zobowiązany zapoznać pasażera z podstawą nałożenia opłaty dodatkowej, podać do podpisu wystawiony druk wezwania do zapłaty oraz wręczyć pasażerowi jego oryginał,
13. kontroler ma obowiązek informowania pasażera o przysługujących mu prawach i trybie złożenia odwołania lub reklamacji.
Wstecz