Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych. Poniżej przedstawiamy listę osób, które na mocy Uchwały nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2017 r. dodatkowo uzyskały prawo do bezpłatnych przejazdów.

Osoby dodatkowo uprawnione do bezpłatnych przejazdów od 1 stycznia 2018 r.:
1. Dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.
2. Uczniowie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Lublin oraz uczniowie, działających na terenie Gminy Lublin, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz artystycznych szkół, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
3. Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Lublin: uczęszczający do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz do artystycznych szkół, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
4. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.
5. Weterani i weterani poszkodowani.
Wstecz